# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 رجب زاده مهدی کامپیوتر مربی rajabzadeh@iauc.ac.ir
2 فخرطاولي رضا کامپیوتر مربی R.tavoli@iauc.ac.ir