# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 رجب زاده مهدی کامپیوتر مربی rajabzadeh.ad@gmail.com
2 فخرطاولي رضا کامپیوتر مربی R.tavoli@gmail.com