# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 خانجان زاده کاکرودی امیر کامپیوتر مربی a.khanjanzadeh@iauc.ac.ir
2 رجب زاده مهدی کامپیوتر استادیار rajabzadeh@iauc.ac.ir
3 فخرطاولي رضا کامپیوتر مربی R.tavoli@iauc.ac.ir