# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 رجب زاده مهدی کامپیوتر مربی rajabzadeh.ad@gmail.com
2 طاول کتری رضا کامپیوتر مربی