# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 اكبرنتاج كلثوم پرستاری مربی
2 دلفان آذری آزیتا پرستاری مربی
3 رستمی فروزان پرستاری استادیار frznrostami@iauc.ac.ir
4 عزت طلب فرشته پرستاری مربی
5 قاسم زاده كاكرودی فرزانه پرستاری مربی
6 كیا بهدخت پرستاری مربی