# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 اكبرنتاج بیشه كلثوم پرستاری استادیار K.akbarnataj@iausari.ac.ir
2 دلفان آذری آزیتا پرستاری مربی
3 رستمی فروزان پرستاری استادیار frznrostami@iauc.ac.ir
4 عزت طلب فرشته پرستاری مربی F.ezzattalab@iauc.ac.ir
5 قاسم زاده كاكرودی فرزانه پرستاری مربی
6 كیا بهدخت پرستاری مربی