# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 نکوفر کورس مکانیک استادیار nekoufar@iauc.ac.ir