# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 اسلامی مقدم علیرضا معماری مربی
2 اصغرزاده علی معماری استادیار ali.asgharzadeh@iauc.ac.ir
3 حیدریان محمود معماری مربی
4 خزاعی فرهاد معماری استادیار
5 عبداله زادگان معصومه معماری مربی
6 عطائی نیا شراره معماری مربی
7 محمودی كهنه رودپشت آزاده معماری مربی a.mahmoudi@iauc.ac.ir