# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 اسلامی مقدم علیرضا معماری مربی
2 اصغرزاده علی معماری مربی ali.asgharzadeh.uni@gmail.com
3 امانپور ایوب معماری مربی
4 حیدریان محمود معماری مربی
5 خزاعی فرهاد معماری استادیار
6 طهماسبی سلحشور محمد معماری مربی
7 عبداله زادگان معصومه معماری مربی
8 عطائی نیا شراره معماری مربی