# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 اصغری فریده مدیریت آموزشی مربی
2 غفاری مجلج محمد مدیریت آموزشی استادیار m.ghafari51@gmail.com