# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 اصغری فریده مدیریت آموزشی مربی
2 تقی پور حسینعلی مدیریت آموزشی دانشیار
3 شكوهی راحله مدیریت آموزشی مربی r_shukuhi@yahoo.com
4 غفاری مجلج محمد مدیریت آموزشی استادیار Mohammadghaffari@iauc.ac.ir