# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 اصغری فریده مدیریت آموزشی مربی
2 شكوهی راحله مدیریت آموزشی مربی r_shukuhi@yahoo.com
3 غفاری مجلج محمد مدیریت آموزشی استادیار