# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 اصغری فریده مدیریت آموزشی مربی
2 ایکانی صدیقه مدیریت مربی
3 تقی پوریان گیلانی محمدجواد مدیریت استادیار jpouryan@gmail.com
4 حاجی آقاجانی اعظم مدیریت مربی
5 دیوانگاهی ملوك مدیریت استادیار
6 رئیس زاده سیدمحمدرضا مدیریت استادیار
7 رحمتی مریم مدیریت مربی
8 رحمتی مهناز مدیریت مربی
9 سلیمانیان معصومعلی مدیریت استادیار
10 طالب آبادی هوشنگ مدیریت مربی
11 علیزاده رمضان مدیریت مربی Alizadeh.Ramezan1393@gmail.com
12 غفاری مجلج محمد مدیریت آموزشی استادیار m.ghafari51@gmail.com
13 فرخ سرشت بهزاد مدیریت استادیار
14 قنبرزاده قیدر مدیریت استادیار
15 كیاكجوری داود مدیریت دانشیار davoodkia@yahoo.com
16 گیلانی پور جواد مدیریت مربی
17 مختاری بایع كلایی مهران مدیریت استادیار
18 منصورلكورج كیانوش مدیریت مربی
19 وریج کاظمی رضا مدیریت مربی