# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 ایکانی صدیقه مدیریت مربی
2 تقی پوریان گیلانی محمدجواد مدیریت استادیار mj.pourian@iauc.ac.ir
3 حاجی آقاجانی اعظم مدیریت استادیار hajiaghajani.azam@iauc.ac.ir
4 رحمتی مریم مدیریت استادیار rahmaty.maryam61@iauc.ac.ir
5 رحمتی کزاز مهناز مدیریت استادیار mahnazrahmati@iauc.ac.ir
6 سلیمانیان معصومعلی مدیریت استادیار
7 علیزاده رمضان مدیریت استادیار Alizadeh.Ramezan@iauc.ac.ir
8 فرخ سرشت بهزاد مدیریت استادیار
9 قنبرزاده قیدر مدیریت استادیار
10 كیاكجوری داود مدیریت دانشیار davoodkia@iauc.ac.ir
11 گیلانی پور جواد مدیریت استادیار
12 مختاری بایع كلایی مهران مدیریت استادیار mokhtari@iauc.ac.ir
13 منصورلكورج كیانوش مدیریت مربی m.lakoraj@iauc.ac.ir
14 وریج کاظمی رضا مدیریت مربی