# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 اصغری فریده مدیریت آموزشی مربی
2 ایکانی صدیقه مدیریت مربی
3 تقی پوریان گیلانی محمدجواد مدیریت استادیار mj.pourian@iauc.ac.ir
4 حاجی آقاجانی اعظم مدیریت مربی
5 رحمتی مریم مدیریت مربی
6 رحمتی مهناز مدیریت مربی
7 سلیمانیان معصومعلی مدیریت استادیار
8 علیزاده رمضان مدیریت مربی
9 غفاری مجلج محمد مدیریت آموزشی مربی
10 فرخ سرشت بهزاد مدیریت استادیار
11 قنبرزاده قیدر مدیریت استادیار
12 كیاكجوری داود مدیریت دانشیار davoodkia@iauc.ac.ir
13 گیلانی پور جواد مدیریت مربی
14 مختاری بایع كلایی مهران مدیریت استادیار
15 منصورلكورج كیانوش مدیریت مربی
16 وریج کاظمی رضا مدیریت مربی