# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 اصغری فریده مدیریت آموزشی مربی
2 ایکانی صدیقه مدیریت مربی
3 تقی پور حسینعلی مدیریت آموزشی دانشیار
4 تقی پوریان گیلانی محمدجواد مدیریت استادیار mj.pourian@iauc.ac.ir
5 حاجی آقاجانی اعظم مدیریت مربی
6 رحمتی مریم مدیریت استادیار rahmaty.maryam61@iauc.ac.ir
7 رحمتی مهناز مدیریت مربی
8 سلیمانیان معصومعلی مدیریت استادیار
9 شكوهی راحله مدیریت آموزشی مربی r_shukuhi@yahoo.com
10 علیزاده رمضان مدیریت مربی
11 غفاری مجلج محمد مدیریت آموزشی استادیار
12 فرخ سرشت بهزاد مدیریت استادیار
13 قنبرزاده قیدر مدیریت استادیار
14 كیاكجوری داود مدیریت دانشیار davoodkia@iauc.ac.ir
15 گیلانی پور جواد مدیریت استادیار
16 مختاری بایع كلایی مهران مدیریت استادیار mokhtari@iauc.ac.ir
17 منصورلكورج كیانوش مدیریت مربی
18 وریج کاظمی رضا مدیریت مربی