# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 اصغری فریده مدیریت آموزشی مربی
2 ایکانی صدیقه مدیریت مربی
3 تقی پوریان گیلانی محمدجواد مدیریت استادیار mj.pourian@iauc.ac.ir
4 حاجی آقاجانی اعظم مدیریت مربی
5 رحمتی مریم مدیریت استادیار rahmaty.maryam61@iauc.ac.ir
6 رحمتی مهناز مدیریت مربی
7 سلیمانیان معصومعلی مدیریت استادیار
8 شكوهی راحله مدیریت آموزشی مربی r_shukuhi@yahoo.com
9 علیزاده رمضان مدیریت مربی
10 غفاری مجلج محمد مدیریت آموزشی استادیار
11 فرخ سرشت بهزاد مدیریت استادیار
12 قنبرزاده قیدر مدیریت استادیار
13 كیاكجوری داود مدیریت دانشیار davoodkia@iauc.ac.ir
14 گیلانی پور جواد مدیریت استادیار
15 مختاری بایع كلایی مهران مدیریت استادیار
16 منصورلكورج كیانوش مدیریت مربی
17 وریج کاظمی رضا مدیریت مربی