# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 ازوجی حبیبه مامایی مربی h.azouji@iauc.ac.ir
2 جعفرزاده حمیده مامایی مربی
3 غرایاق زندی منصوره مامایی مربی mansoorezandi@iauc.ac.ir
4 غمخوار مریم مامایی مربی ghamkharmaryam@iauc.ac.ir
5 قرار خسروشاهی زهرا مامایی مربی
6 کریم زاده رکنی فاطمه مامایی مربی karimzadehrokni@iauc.ac.ir
7 محتشمی علیرضا مامایی استادیار mohtashami@iauc.ac.ir
8 نظرپور سهیلا مامایی دانشیار soheilanazarpour@iauc.ac.ir
9 ولی زاده صادق مامایی استادیار SadeghValizadeh@iauc.ac.ir