# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 ازوجی حبیبه مامایی مربی
2 جعفرزاده حمیده مامایی مربی
3 غرایاق زندی منصوره مامایی مربی
4 غمخوار مریم مامایی مربی
5 قرار خسروشاهی زهرا مامایی مربی
6 کریم زاده رکنی فاطمه مامایی مربی
7 محتشمی علیرضا مامایی استادیار mohtashami_52@yahoo.com
8 نظرپور سهیلا مامایی استادیار sn_9547@yahoo.com
9 ولیزاده صادق مامایی استادیار