# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 خجیر کیخسرو فیزیک دانشیار k_khojier@yahoo.com
2 دانا جهانگیر فیزیک مربی
3 غلامی معصومه فیزیک مربی
4 گودرزی سعیده فیزیک مربی
5 محمدپورلیما صادق فیزیک مربی