# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 ازوجی سمیه فیزیک استادیار S.Azoji@iauc.ac.ir
2 خجیر کیخسرو فیزیک دانشیار khojier@iauc.ac.ir
3 دانا جهانگیر فیزیک مربی
4 غلامی معصومه فیزیک مربی mgholami@iauc.ac.ir
5 گودرزی سعیده فیزیک مربی goudarzi@iauc.ac.ir
6 محمدپورلیما صادق فیزیک استادیار s.mohammadpour@iauc.ac.ir