# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 جعفری مهدی فیزیک مربی
2 خجیر کیخسرو فیزیک دانشیار k_khojier@yahoo.com
3 دانا جهانگیر فیزیک مربی
4 عصری مهدی فیزیک استادیار
5 غلامی معصومه فیزیک مربی
6 گودرزی سعیده فیزیک مربی
7 محمدپورلیما صادق فیزیک مربی
8 وكیلی بابك فیزیک استاد