# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 خانجانی علی اوسط فقه مربی khanjani@iauc.ac.ir
2 ذكائیان پرویز فقه استادیار pzokaiyan@iauc.ac.ir
3 راشدی مصطفی فقه و حقوق مربی
4 علائی امیرفرشاد فقه مربی amirala_110@yahoo.com