# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 ذكائیان پرویز فقه استادیار pzokaiyan@iauc.ac.ir
2 راشدی مصطفی فقه و حقوق مربی