# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 ذكائیان پرویز فقه استادیار pzokaiyan59@gmail.com
2 راشدی مصطفی فقه و حقوق مربی