# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 ازوجی رضا عمران مربی
2 اصفهانی زاده مهران عمران مربی
3 امانی نیما عمران استادیار nimaamani@iauc.ac.ir
4 امین یاوری صالح عمران استادیار syavari@iauc.ac.ir
5 بیکلریان مرتضی عمران استادیار M.biklaryan@iauc.ac.ir
6 جمشیدی مرتضی عمران استادیار m.jamshidi@iauc.ac.ir
7 حیدری توانی علی عمران مربی
8 دادجو فخرالدین عمران مربی
9 دراسرائی علی عمران مربی
10 درویشی امیر عمران مربی Darvishi@iauc.ac.ir
11 دشتی ناصرآبادی حیدر عمران مربی Dashti@iauc.ac.ir
12 زارعی مرتضی عمران مربی
13 ساروی شهرام عمران مربی
14 شیرزاد اسكی قاسم عمران مربی
15 طهماسبی مظاهر عمران مربی
16 عصری بابك عمران مربی
17 علیمرادی فخرالدین عمران مربی
18 غفاری حامد عمران مربی
19 قمی محسن عمران مربی mohsenghomi@iauc.ac.ir
20 مولوی رضا عمران مربی
21 میرهادی سیدحیدرعلی جمشید عمران استادیار
22 نائیج پور تورج عمران مربی
23 نبی زاده سیدفرهاد عمران مربی
24 نعمتیان جلودار حسین عمران مربی hnematiyan@iauc.ac.ir
25 نوری شیرازی محمدرضا عمران استادیار mr_nshirazi@iaut.ac.ir