# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 ازوجی رضا عمران مربی
2 اصفهانی زاده مهران عمران مربی
3 امانی نیما عمران استادیار nima.amani@gmail.com
4 امین یاوری صالح عمران مربی saleh1161a@gmail.com
5 جمشیدی مرتضی عمران استادیار jamshidi.iauc@gmail.com
6 حیدری توانی علی عمران مربی
7 دادجو فخرالدین عمران مربی
8 دراسرائی علی عمران مربی
9 درویش امیر عمران مربی
10 دشتی ناصرآبادی حیدر عمران استادیار
11 زارعی مرتضی عمران مربی
12 ساروی شهرام عمران مربی
13 شیرزاد اسكی قاسم عمران مربی
14 طهماسبی مظاهر عمران مربی
15 عصری بابك عمران مربی
16 علیمرادی فخرالدین عمران مربی
17 غفاری حامد عمران مربی
18 قمی محسن عمران مربی mail.ghomi@gmail.com
19 محمودی كهنه رودپشت آزاده عمران مربی
20 مولوی رضا عمران مربی
21 میرهادی سیدحیدرعلی جمشید عمران استادیار
22 نائیج پور تورج عمران مربی
23 نبی زاده سیدفرهاد عمران مربی
24 نعمتیان جلودار حسین عمران مربی hnematiyan@gmail.com
25 نکوفر کوروس عمران استادیار
26 نوری شیرازی محمدرضا عمران مربی