# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 ازوجی رضا عمران مربی
2 اصفهانی زاده مهران عمران مربی
3 امانی نیما عمران مربی nima.amani@gmail.com
4 امین یاوری صالح عمران مربی saleh1161a@gmail.com
5 جمشیدی مرتضی عمران استادیار jamshidi.iauc@gmail.com
6 حیدری توانی علی عمران مربی
7 دادجو فخرالدین عمران مربی
8 دراسرائی علی عمران مربی
9 درویشی امیر عمران مربی Darvishiamir@gmail.com
10 دشتی ناصرآبادی حیدر عمران استادیار n_dashti_h@yahoo.com
11 زارعی مرتضی عمران مربی
12 ساروی شهرام عمران مربی
13 شیرزاد اسكی قاسم عمران مربی
14 طهماسبی مظاهر عمران مربی
15 عصری بابك عمران مربی
16 علیمرادی فخرالدین عمران مربی
17 غفاری حامد عمران مربی
18 قمی محسن عمران مربی mail.ghomi@gmail.com
19 محمودی كهنه رودپشت آزاده عمران مربی
20 مولوی رضا عمران مربی
21 میرهادی سیدحیدرعلی جمشید عمران استادیار
22 نائیج پور تورج عمران مربی
23 نبی زاده سیدفرهاد عمران مربی
24 نعمتیان جلودار حسین عمران مربی hnematiyan@gmail.com
25 نکوفر کوروس عمران استادیار
26 نوری شیرازی محمدرضا عمران مربی