# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 اسلامی سعید علوم سیاسی دانشیار
2 اسلامی ولی حقوق و علوم سیاسی مربی
3 پورحسینی جبار علوم سیاسی مربی
4 پولادی كمال علوم سیاسی استادیار
5 جعفری انوش علوم سیاسی استادیار
6 جهانیان شهاب علوم سیاسی مربی
7 دیلم صالحی بهروز علوم سیاسی استادیار bm.daylamsalehi@iauc.ac.ir
8 دیلمی معزی امین علوم سیاسی مربی
9 سلیمانی پورلك فاطمه علوم سیاسی استادیار fatemeh.soleimani@iauc.ac.ir
10 محمدیان علی علوم سیاسی استادیار
11 نصرالهی فرشته علوم سیاسی مربی