# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 اسلامی سعید حقوق و علوم سیاسی دانشیار
2 اسلامی ولی حقوق و علوم سیاسی مربی
3 پورحسینی جبار علوم سیاسی مربی
4 پولادی كمال علوم سیاسی استادیار
5 جعفری انوش علوم سیاسی استادیار Dr.anoush.jafari@Gmail.com
6 جهانیان شهاب علوم سیاسی مربی
7 دیلم صالحی بهروز علوم سیاسی استادیار behrooz_daylamsalehi@yahoo.com
8 دیلمی معزی امین علوم سیاسی مربی
9 سلیمانی پورلك فاطمه علوم سیاسی استادیار m.soleimani@yahoo.com
10 عراقی غلامرضا علوم سیاسی استادیار
11 محمدیان علی علوم سیاسی استادیار
12 نصرالهی فرشته علوم سیاسی مربی