# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 اسلامی سعید علوم سیاسی دانشیار
2 پورحسینی جبار علوم سیاسی مربی
3 پولادی كمال علوم سیاسی استادیار
4 جعفری انوش علوم سیاسی استادیار
5 جهانیان شهاب علوم سیاسی مربی
6 دیلم صالحی بهروز علوم سیاسی استادیار bm.daylamsalehi@iauc.ac.ir
7 دیلمی معزی امین علوم سیاسی مربی
8 سلیمانی پورلك فاطمه علوم سیاسی استادیار fatemeh.soleimani@iauc.ac.ir
9 محمدیان علی علوم سیاسی استادیار
10 نصرالهی فرشته علوم سیاسی مربی