# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 پالیزدار محمدحسین علوم دامی استادیار Mh_paliz@yahoo.com
2 محمدیان تبریزی حمیدرضا علوم دامی استادیار hr_mohamadian@yahoo.com