# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 پالیزدار محمدحسین علوم دامی استادیار paliz@iauc.ac.ir
2 محمدیان تبریزی حمیدرضا علوم دامی استادیار h.r.mohammadian@iauc.ac.ir