# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 پالیزدار محمدحسین علوم دامی استادیار Mh_paliz@yahoo.com
2 پورعلمی محمدرضا علوم دامی استادیار
3 رستمی انگاسی محبوبه علوم دامی استادیار rostami_ankasi@yahoo.com
4 محمدیان تبریزی حمیدرضا علوم دامی استادیار