# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 باشی زاده فخار هانیه علوم آزمایشگاهی مربی
2 زارعی راضیه علوم آزمایشگاهی استادیار
3 شقاقی افضلی بابك علوم آزمایشگاهی مربی