# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 باشی زاده فخار حانیه علوم آزمایشگاهی استادیار orcid.org/0000-0002-0396-461X
2 رضایی انزهایی فاطمه علوم آزمایشگاهی استادیار rezaei63@iauc.ac.ir
3 زارعی راضیه علوم آزمایشگاهی استادیار
4 شقاقی افضلی بابك علوم آزمایشگاهی مربی
5 هاشمی سید علی علوم آزمایشگاهی