# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 تذکررضایی وحید صنایع چوب استادیار tazakor@iauc.ac.ir
2 توپااسفندیاری محمدرضا صنایع چوب مربی
3 حسین زاده استخربیجار عبداله صنایع چوب استادیار
4 سلطانی مجتبی صنایع چوب استادیار soltani.m@iauc.ac.ir
5 صفاری محسن صنایع چوب استادیار
6 عبادی سیداسحاق صنایع چوب استادیار ebadi_es@iauc.ac.ir
7 كیائی مجید صنایع چوب دانشیار
8 موسوی ولی اله صنایع چوب استادیار
9 نجفی عبداله صنایع چوب دانشیار a.najafi@iauc.ac.ir
10 ویسی رامین صنایع چوب دانشیار vaysi_r452@iauc.ac.ir