# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 بخشی رضا صنایع چوب استادیار
2 تذکررضایی وحید صنایع چوب استادیار tazakor@iauc.ac.ir
3 توپااسفندیاری محمدرضا صنایع چوب مربی
4 حسین زاده استخربیجار عبداله صنایع چوب استادیار hosseinzadeh279@iauc.ac.ir
5 سلطانی مجتبی صنایع چوب استادیار soltani.m@iauc.ac.ir
6 صفاری محسن صنایع چوب استادیار
7 عبادی سیداسحاق صنایع چوب استادیار ebadi_es@iauc.ac.ir
8 كیائی مجید صنایع چوب دانشیار mjd-kia59@iauc.ac.ir
9 موسوی ولی اله صنایع چوب استادیار VAliullahmousavi@iauc.ac
10 نجفی(برای شادی روحش صلوات) عبداله صنایع چوب دانشیار a.najafi@iauc.ac.ir
11 ویسی رامین صنایع چوب دانشیار vaysi_r452@iauc.ac.ir