# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 تذکررضایی وحید صنایع چوب استادیار tazakor@gmail.com
2 توپااسفندیاری محمدرضا صنایع چوب مربی esfandiyari_mr@yahoo.com
3 حسین زاده استخربیجار عبداله صنایع چوب استادیار
4 سلطانی مجتبی صنایع چوب استادیار soltani_iau@yahoo.com
5 صفاری محسن صنایع چوب استادیار
6 عبادی سیداسحاق صنایع چوب استادیار eshaghebadi@gmail.com
7 كیائی مجید صنایع چوب دانشیار mjd_kia59@yahoo.com
8 موسوی ولی اله صنایع چوب استادیار valiullahmousavi@gmail.com
9 نجفی عبداله صنایع چوب دانشیار ab_najafi@yahoo.com
10 ویسی رامین صنایع چوب دانشیار