# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 امیدوارلنگرودی لیلا شیمی استادیار
2 بهجو عباس شیمی استادیار abehjou@gmail.com
3 پاشازانوسی محمدباقر شیمی استادیار