# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 امیدوارلنگرودی لیلا شیمی استادیار
2 بهجو عباس شیمی استادیار abehjou@iauc.ac.ir
3 پاشازانوسی محمدباقر شیمی استادیار