# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 اسماعیلی جهانگیر زمین شناسی مربی
2 انصاری محمدرضا زمین شناسی استادیار
3 ریاضی راد زهره سادات زمین شناسی دانشیار zohrehriazi@yahoo.com
4 فامیلی مرسده زمین شناسی استادیار
5 قمی اویلی جعفر زمین شناسی استادیار
6 كی نژاد آناهیتا زمین شناسی مربی anahita.keynezhad@gmail.com
7 متاجی امیررود عیسی زمین شناسی استادیار
8 متشرعی آرش زمین شناسی استادیار