# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 احمدی توفیق زراعت استادیار
2 ادمین ادمین زراعت مربی 0
3 اکبرپور مریم زراعت استادیار akbarpour@iauc.ac.ir
4 پورکلهر حمید کشاورزی زراعت مربی
5 سام دلیری مرتضی زراعت دانشیار
6 مبلغی مرتضی زراعت استادیار
7 مظلوم پوریا زراعت استادیار
8 موسوی میركلائی سیدامیرعباس زراعت استادیار
9 نشائی مقدم مجتبی زراعت مربی