# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 احمدی توفیق زراعت استادیار tofighahmadi@iauc.ac.ir
2 ادمین ادمین زراعت مربی 0
3 اکبرپور مریم زراعت مربی akbarpour@iauc.ac.ir
4 سام دلیری مرتضی زراعت دانشیار
5 قطبی معصومه زراعت استادیار
6 مبلغی مرتضی زراعت استادیار mor.moballeghi@gmail.com
7 مظلوم پوریا زراعت استادیار
8 موسوی میركلائی سیدامیرعباس زراعت استادیار
9 نشائی مقدم مجتبی زراعت مربی