# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 test تست زراعت مربی
2 احمدی توفیق زراعت استادیار tofighahmadi@iauc.ac.ir
3 ادمین ادمین زراعت مربی 0
4 اکبرپور مریم زراعت مربی akbarpour@iauc.ac.ir
5 سام دلیری مرتضی زراعت دانشیار
6 قطبی معصومه زراعت استادیار
7 مبلغی مرتضی زراعت استادیار mor.moballeghi@gmail.com
8 مظلوم پوریا زراعت استادیار
9 موسوی میركلائی سیدامیرعباس زراعت استادیار
10 نشائی مقدم مجتبی زراعت مربی