# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 احمدی توفیق زراعت استادیار
2 اکبرپور مریم زراعت استادیار akbarpour@iauc.ac.ir
3 پورکلهر حمید کشاورزی زراعت مربی
4 سام دلیری مرتضی زراعت دانشیار
5 مبلغی مرتضی زراعت استادیار
6 مظلوم پوریا زراعت استادیار
7 موسوی میركلائی سیدامیرعباس زراعت استادیار
8 نشائی مقدم مجتبی زراعت مربی