# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 بیگلر محمدتقی زبان استادیار
2 پورحسن مقدم محمود زبان استادیار
3 پورکلهر امید زبان انگلیسی استادیار
4 تركمانی باراندوزی وجیهه زبان مربی v. Torkamani @ iaue.ac. ir
5 شادمحمدی مریم زبان استادیار
6 صفدری سعید زبان استادیار saeed_safdari@iauc.ac.ir
7 كریم پسندی كورس زبان مربی karimpasandi@iauc.ac.ir
8 كیالاشكی نعیمه زبان مربی Naemekialashaki11@iauc.ic.ir
9 مؤمنی فرشته زبان مربی f_momeni211@iauc.ac.ir
10 مبشرنیا رضا زبان استادیار mobashshernia@iauc.ac.ir
11 منصوری سعیده زبان مربی Saeedeh.Mansouri@iauc.ac.ir