# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 بیگلر محمدتقی زبان استادیار m.t.biglar@gmail.com
2 پورحسن مقدم محمود زبان استادیار drpmoghaddam@gmail.com
3 پورکلهر امید زبان انگلیسی استادیار
4 تركمانی باراندوزی وجیهه زبان استادیار Torkamani.vajihe@gmail.com
5 شادمحمدی مریم زبان استادیار Shadmohamadi80@yahoo.com
6 صفدری سعید زبان استادیار saeed_safdari@yahoo.com
7 كیالاشكی نعیمه زبان استادیار Nnkia11@gmail.com
8 مبشرنیا رضا زبان استادیار mobashshernia@yahoo.com
9 منصوری سعیده زبان مربی s3724m@gmail.com
10 مومنی فرشته زبان استادیار f_momeni211@yahoo.com