# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 بیگلر محمدتقی زبان استادیار
2 پورحسن مقدم محمود زبان استادیار
3 تركمانی باراندوزی وجیهه زبان مربی v. Torkamani @ iaue.ac. ir
4 شادمحمدی مریم زبان استادیار
5 صفدری سعید زبان استادیار saeed_safdari@iauc.ac.ir
6 كریم پسندی كورس زبان استادیار karimpasandi@iauc.ac.ir
7 كیالاشكی نعیمه زبان استادیار Naemekialashaki11@iauc.ic.ir
8 مؤمنی فرشته زبان استادیار f_momeni211@iauc.ac.ir
9 مبشرنیا رضا زبان استادیار mobashshernia@iauc.ac.ir
10 منصوری سعیده زبان مربی Saeedeh.Mansouri@iauc.ac.ir