# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 پورکلهر امید زبان انگلیسی استادیار
2 تركمانی باراندوزی وجیهه زبان استادیار Torkamani.vajihe@gmail.com
3 صفدری سعید زبان استادیار saeed_safdari@yahoo.com
4 مبشرنیا رضا زبان استادیار mobashshernia@yahoo.com
5 منصوری سعیده زبان مربی
6 مومنی فرشته زبان مربی f_momeni211@yahoo.com