# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 امیرزادی آرزو ریاضی مربی arezoo_amirzadi@yahoo.com
2 پوربحری راه پیما امید ریاضی استادیار omidpourbahri@yahoo.com
3 پورپاشا محمدمهدی ریاضی مربی pourpasha@yahoo.com
4 حسن خانی مهدی ریاضی استادیار
5 رضائی سپاسی سعید ریاضی مربی
6 سلمانی ینگجه محمدحسین ریاضی مربی
7 فاندر محمدرضا ریاضی استادیار mohamadrezafander@yahoo.com
8 فیضی بهاره ریاضی مربی
9 مرتضوی سیدجواد ریاضی استادیار
10 مقیمیان مهدیه ریاضی استادیار -
11 ویلکی مریم ریاضی استادیار veylaki@yahoo.com