# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 امیرزادی آرزو ریاضی مربی a.amirzadi@iauc.ac.ir
2 ایزدی محبوبه ریاضی استادیار m_ezadi@iauc.ac.ir
3 پوربحری راه پیما امید ریاضی استادیار omidpourbahri@iauc.ac.ir
4 پورپاشا محمدمهدی ریاضی استادیار pourpasha@iauc.ac.ir
5 حسن خانی مهدی ریاضی استادیار
6 سلمانی ینگجه محمدحسین ریاضی استادیار salmani@iauc.ac.ir
7 فاندر محمدرضا ریاضی استادیار Mohamadrezafander@iauc.ac.ir
8 فیضی بهاره ریاضی مربی
9 مرتضوی سیدجواد ریاضی استادیار
10 مقیمیان مهدیه ریاضی استادیار moghimian@iauc.ac.ir
11 ویلکی مریم ریاضی استادیار veylaki@iauc.ac.ir