# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 امیرزادی آرزو ریاضی مربی arezoo_amirzadi@yahoo.com
2 ایزدی محبوبه ریاضی مربی m_ezadi2010@yahoo.com
3 پوربحری راه پیما امید ریاضی استادیار omidpourbahri@yahoo.com
4 پورپاشا محمدمهدی ریاضی استادیار pourpasha@yahoo.com
5 حسن خانی مهدی ریاضی استادیار
6 سلمانی ینگجه محمدحسین ریاضی مربی
7 فاندر محمدرضا ریاضی استادیار mohamadrezafander@yahoo.com
8 فیضی بهاره ریاضی مربی
9 مرتضوی سیدجواد ریاضی استادیار
10 مقیمیان مهدیه ریاضی استادیار math_moghimi@yahoo.com-
11 ویلکی مریم ریاضی استادیار veylaki@yahoo.com