# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 امیرزادی آرزو ریاضی مربی arezoo_amirzadi@yahoo.com
2 پوربحری راه پیما امید ریاضی استادیار omidpourbahri@yahoo.com
3 پورپاشا محمدمهدی ریاضی مربی pourpasha@yahoo.com
4 حسن خانی مهدی ریاضی استادیار
5 سلمانی ینگجه محمدحسین ریاضی مربی
6 فاندر محمدرضا ریاضی استادیار mohamadrezafander@yahoo.com
7 فیضی بهاره ریاضی مربی
8 مرتضوی سیدجواد ریاضی استادیار
9 مقیمیان مهدیه ریاضی استادیار math_moghimi@yahoo.com-
10 ویلکی مریم ریاضی استادیار veylaki@yahoo.com