# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 اصلاحی فرشمی فاطمه روانشناسی استادیار dr.eslahi@iauc.ac.ir