# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 آذرنوش محمد رضا دامپزشکی مربی test@yahoo.com
2 حسینی علی آباد سیدعلی اوسط دامپزشکی استادیار erfsat@yahoo.com
3 سوداگرامیری احمد دامپزشکی مربی ahmad_sodagari@yahoo.com