# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 آذرنوش محمد رضا دامپزشکی مربی test@iauc.ac.ir
2 اكرامی بهرنگ دامپزشکی استادیار drekrami@iauc.ac.ir
3 حسینی علی آباد سیدعلی اوسط دامپزشکی استادیار hosseinisa@iauc.ac.ir
4 رستمی انگاسی محبوبه دامپزشکی استادیار rostami_m@iauc.ac.ir
5 سوداگرامیری احمد دامپزشکی استادیار
6 شریفی سلطانی مهدی دامپزشکی استادیار sharifisoltani_m@iauc.ac.ir