# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 آذرنوش محمد رضا دامپزشکی مربی test@iauc.ac.ir
2 حسینی علی آباد سیدعلی اوسط دامپزشکی استادیار hosseinisa@iauc.ac.ir
3 رستمی انگاسی محبوبه دامپزشکی استادیار
4 سوداگرامیری احمد دامپزشکی مربی
5 شریفی سلطانی مهدی دامپزشکی استادیار