# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 اسلامی سعید حقوق و علوم سیاسی دانشیار
2 اسلامی ولی حقوق و علوم سیاسی مربی
3 بابایی مهر علی حقوق استادیار gatbabayee@yahoo.com
4 پورآهنگرثانی علی حقوق مربی
5 ثابت مقدم منصور حقوق استادیار
6 خرم فرهادی یوسف حقوق استادیار
7 درویش محمدتقی حقوق مربی
8 راشدی مصطفی فقه و حقوق مربی
9 رضایی نژاد ایرج حقوق استادیار irajrezaeenezhad@gmail.com
10 شمس ناتری زین العابدین حقوق مربی
11 عباسی اصغر حقوق استادیار
12 فتاح امین حقوق استادیار
13 قربانی علی حقوق استادیار
14 كریم پورآلهاشم محمدتقی حقوق مربی
15 کردنائیج حسن حقوق مربی
16 گل جمال الهام حقوق مربی
17 گیل نصراله حقوق مربی
18 منصورلكورج علی حقوق مربی
19 نوروزی رحمت اله حقوق مربی