# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 بابایی مهر علی حقوق استادیار gatbabayee@iauc.ac.ir
2 پورآهنگرثانی علی حقوق مربی
3 ثابت مقدم منصور حقوق استادیار
4 خرم فرهادی یوسف حقوق استادیار
5 درویش محمدتقی حقوق مربی
6 رضایی نژاد ایرج حقوق استادیار irajrezaeenezhad@iauc.ac.ir
7 شمس ناتری زین العابدین حقوق مربی
8 عباسی اصغر حقوق استادیار
9 فتاح امین حقوق استادیار
10 قربانی علی حقوق استادیار
11 كریم پورآل هاشم سید محمدتقی حقوق استادیار m.karimpoor@iauc.ac.ir
12 کردنائیج حسن حقوق مربی
13 گل جمال الهام حقوق مربی
14 گیل نصراله حقوق مربی
15 منصورلكورج علی حقوق مربی
16 نوروزی رحمت اله حقوق مربی