# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 اسلامی سعید حقوق و علوم سیاسی دانشیار
2 اسلامی ولی حقوق و علوم سیاسی مربی
3 بابایی مهر علی حقوق استادیار gatbabayee@iauc.ac.ir
4 پورآهنگرثانی علی حقوق مربی
5 ثابت مقدم منصور حقوق استادیار
6 خرم فرهادی یوسف حقوق استادیار
7 درویش محمدتقی حقوق مربی
8 راشدی مصطفی فقه و حقوق مربی
9 رضایی نژاد ایرج حقوق استادیار irajrezaeenezhad@iauc.ac.ir
10 شمس ناتری زین العابدین حقوق مربی
11 عباسی اصغر حقوق استادیار
12 فتاح امین حقوق استادیار
13 قربانی علی حقوق استادیار
14 كریم پورآلهاشم محمدتقی حقوق مربی
15 کردنائیج حسن حقوق مربی
16 گل جمال الهام حقوق مربی
17 گیل نصراله حقوق مربی
18 منصورلكورج علی حقوق مربی
19 نوروزی رحمت اله حقوق مربی