# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 اسلامی ولی حقوق و علوم سیاسی مربی
2 بابایی مهر علی حقوق استادیار gatbabayee@iauc.ac.ir
3 پورآهنگرثانی علی حقوق مربی
4 ثابت مقدم منصور حقوق استادیار
5 خرم فرهادی یوسف حقوق استادیار
6 درویش محمدتقی حقوق مربی
7 راشدی مصطفی فقه و حقوق مربی
8 رضایی نژاد ایرج حقوق مربی irajrezaeenezhad@iauc.ac.ir
9 شمس ناتری زین العابدین حقوق مربی
10 عباسی اصغر حقوق استادیار
11 فتاح امین حقوق استادیار
12 قربانی علی حقوق استادیار
13 كریم پورآل هاشم سید محمدتقی حقوق استادیار m.karimpoor@iauc.ac.ir
14 کردنائیج حسن حقوق مربی
15 گل جمال الهام حقوق مربی
16 گیل نصراله حقوق مربی
17 منصورلكورج علی حقوق مربی
18 نوروزی رحمت اله حقوق مربی