# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 اسلامی ولی حقوق مربی vali.eslami@iauc.ac.ir
2 بابایی مهر علی حقوق استادیار gatbabayee@iauc.ac.ir
3 پورآهنگرثانی علی حقوق مربی
4 ثابت مقدم منصور حقوق استادیار
5 خرم فرهادی یوسف حقوق استادیار
6 درویش محمدتقی حقوق مربی
7 رضایی نژاد ایرج حقوق استادیار irajrezaeenezhad@iauc.ac.ir
8 شمس ناتری زین العابدین حقوق مربی
9 عباسی اصغر حقوق استادیار
10 فتاح امین حقوق استادیار
11 قربانی علی حقوق استادیار
12 كریم پورآل هاشم سید محمدتقی حقوق استادیار m.karimpoor@iauc.ac.ir
13 کردنائیج حسن حقوق مربی
14 گل جمال الهام حقوق مربی
15 گیل نصراله حقوق مربی
16 منصورلكورج علی حقوق مربی
17 نوروزی رحمت اله حقوق مربی