# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 آقااحمدی قربانعلی حسابداری استادیار ahmadyali33@yahoo.com
2 پورعلی لاكلایه محمدرضا حسابداری دانشیار pourali2013@yahoo.com
3 تقی پوریانی گیلانی یوسف حسابداری استادیار ytaghipouryan@gmail.com
4 رستمی مازوئی نعمت حسابداری مربی nrostami60@iauc.ac.ir
5 طاهرپور غلامرضا حسابداری مربی
6 علیخانی كشكك رضیه حسابداری استادیار
7 فلاح رضا حسابداری استادیار
8 گرجی پشتی مرضیه حسابداری استادیار margorjip@gmail.com
9 مران جوری مهدی حسابداری استادیار mr.maranjory@gmail.com