# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 آقااحمدی قربانعلی حسابداری استادیار aghaahmady@iauc.ac.ir
2 پورعلی لاكلایه محمدرضا حسابداری دانشیار pourali@iauc.ac.ir
3 تقی پوریانی گیلانی یوسف حسابداری استادیار
4 رستمی مازوئی نعمت حسابداری استادیار nrostami60@iauc.ac.ir
5 طاهرپور غلامرضا حسابداری مربی
6 علی خانی كشكك رضیه حسابداری استادیار Razieh _Alikhani@iauc.ac.ir
7 فلاح رضا حسابداری استادیار rezafallah@iauc.ac.ir
8 گرجی پشتی مرضیه حسابداری استادیار
9 مران جوری مهدی حسابداری استادیار mehdi_maranjory@iauc.ac.ir