# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 آقااحمدی قربانعلی حسابداری استادیار ahmadyali33@yahoo.com
2 پورعلی لاكلایه محمدرضا حسابداری دانشیار
3 تقی پوریانی گیلانی یوسف حسابداری استادیار
4 خلعتبری عبدالصمد حسابداری استادیار
5 رستمی مازوئی نعمت حسابداری مربی nrostami60@iauc.ac.ir
6 طاهرپور غلامرضا حسابداری مربی
7 علیخانی كشكك رضیه حسابداری استادیار
8 فلاح رضا حسابداری استادیار
9 گرجی پشتی مرضیه حسابداری استادیار
10 مران جوری مهدی حسابداری مربی
11 منتظری آرشینا حسابداری مربی
12 منصورلکورج محمدهادی حسابداری استادیار