# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 اسحق نیموری مجید جنگلداری استادیار Majid Es-haghi@iauc.ac.ir
2 شیخ الاسلامی علی جنگلداری استادیار islamiali@iauc.ac.ir
3 كاظم نژاد فرید جنگلداری استادیار farid@iaue.ac.ir
4 كیالاشكی علی جنگلداری دانشیار ali_kialashaki@iauns.ac.ir
5 یزدیان فرشاد جنگلداری استادیار