# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 ابراهیمی جمنانی لیلا جغرافیا استادیار
2 بزرگمهر كیا جغرافیا استادیار bozorgmehr51@iauc.ac.ir
3 حق زاد آمنه جغرافیا استادیار
4 رمضانی پور مهرداد جغرافیا استادیار mehr5490@iauc.ac.ir
5 شفیعی عربی میرعلی جغرافیا استادیار
6 منصوركیایی عادل جغرافیا مربی
7 میرفتح الهی سیدعسگر جغرافیا استادیار mirfatollahi@iauc.ac.ir
8 هاشم پورمافی امیر جغرافیا استادیار Hashempoormafi.amir@iauc.ac.ir