# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 ابراهیمی جمنانی لیلا جغرافیا استادیار
2 بزرگمهر كیا جغرافیا مربی kiabozorgmehr51@yahoo.com
3 حق زاد آمنه جغرافیا استادیار
4 رمضانی پور مهرداد جغرافیا استادیار mehr5490@yahoo.com
5 شفیعی عربی میرعلی جغرافیا استادیار
6 منصوركیایی عادل جغرافیا مربی
7 میرفتح الهی سیدعسگر جغرافیا مربی