# نام خانوادگی نام گروه آموزشی مرتبه ایمیل
1 آذرنوش بنین تربیت بدنی مربی azarnoush58@aiuc.ac.ir
2 بحرینی آمنه تربیت بدنی استادیار a_bahreine2@iauc.ac.ir
3 دیلمی ابوالفضل تربیت بدنی مربی
4 سنایی محمد تربیت بدنی استادیار sanaie_ms@iauc.ac.ir
5 سنگاری ماندانا تربیت بدنی استادیار mandana.sangari@iauc.ac.ir
6 گلدشتی حسین تربیت بدنی استادیار h_goldashti@iauc.ac.ir
7 معصومی حسن تربیت بدنی استادیار